Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Verksamhetsplan 2019


Funktionsrätt Gävleborgs mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov ska respekteras och är lika mycket värda.
 
Vår verksamhet ska inriktas på god kommunikation och samverkan med samhällets olika myndig-heter och parter. Vi ska kunna representera våra föreningars medlemmar övergripande genom att ha kunniga personer i arbetsgrupper och andra samverkansformer på olika samhällsområden. Påverkansarbetet gentemot våra politiker och beslutsfattare är en grundpelare i vår strävan att forma det jämlika samhället.
 
Funktionsrätt Gävleborg ska kännetecknas som en paraplyorganisation i regionen som vill ta tillvara de resurser våra medlemmar utgör. Vi ska fortbilda våra representanter för att statuera med goda och medvetna företrädare för funktionshinderrörelsen i övergripande frågor. Funktionsrätt Gävleborg består av medlemsföreningar som genom vald styrelse planerar och verkställer både intern och extern verksamhet. Till styrelsens förfogande finns ett kansli bemannat med en ombudsman och en kanslist.
 
Paraplyorganisationens styrelse består av en ordförande och sex-åtta ordinarie ledamöter, varav två är adjungerade, samt tre ersättare. Ersättarna har alltid närvaroplikt. Funktionsrätt Gävleborgs valberedning, som utgörs av tre personer och är valda på ett år, har en nyckelroll i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste uppdragen i föreningslivet, att finna kandidater till styrelsearbetet. De ska ha ambitionen att kombinera en bred kompetens som kompletteras inom en styrelse där man har förmågan att se till allas intressen.
 
Minst sex möten och en arbetsdag för styrelsens ledamöter kommer att hållas under året för planering och beslut kring aktualiteter. Brukligt är också att paraplyorganisationen har ett ordförandemöte utöver årsmötet på våren och ytterligare två ordförandemöten på hösten.
 
Funktionsrätt Gävleborg finns representerat i olika samhällsorgan med ledamöter. Inom Region Gävleborg är en av  nämnderna hälso- och sjukvård, där finns ett ”Funktionsrättsråd” som är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för funktionshinderrörelsen och regionens politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Rådet lyder under förkortningen LFR.
Hälso- och sjukvårdsfrågor lyfts även i den ”centrala samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning” som mera fungerar som ett brukarråd med valda ledamöter från funktionshinderrörelsen. Där bjuds ansvariga tjänstemän såsom verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, projektledare med flera in till diskussioner kring aktuella och övergripande frågor gällande funktionsnedsättningar. Gruppen har över tid fått en mer betydande och omfattande funktion, att ofta tillsammans med andra särskilt tillfrågade nyckelpersoner från funktionshinderrörelsen, ingå i tillfälliga arbetsgrupper kring aktuella projekt inom regionen som rör personer med funktionsnedsättningar. Här efterfrågas spetskompetens utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Exempel på det är projekt för utveckling av verksamheter som rehabilitering, habilitering, flerfunktionshinder och osteoporos.
 
En annan aktör inom Region Gävleborg är X-trafik som står för den kollektiva trafikförsörjningen i länet och som även är huvudman för sjukresor. Dialogen mellan Funktionsrätt Gävleborg och X-trafik har sedan några år varit god och vi blir ofta en rådgivande part i frågor som rör funktionsnedsättning i den kollektiva trafiken. Det kan handla om hörslingor på bussar, bemötandefrågor, väntrumsmiljö vid sjukresor med mera. Vi ser exempel där vi har blivit lyssnade på och förändringar / förbättringar har gjorts i enlighet med våra åsikter och förslag. Sedan 2018 finns etablerat en mer tydlig samverkansform för kontinuerliga möten med utbyte av båda parters intressen för tillgänglig kollektivtrafik.
                                                   
Lika viktigt är det att skapa goda relationer med våra folkvalda politiker från regionen. Där finns möjlighet för oss att kunna påverka. Vi bjuder in regionpolitikerna till dialogmöten för att lyfta funktionshinderperspektivet i politiken.
Styrelsen har för avsikt att uppmärksamma funktionshindersaspekten med Gävleborgs regionala politiker i april.
 
Försäkringskassans samverkan med funktionshinderrörelsen består av möten med utbyte av aktuell information som berör våra medlemmar.
 
Regelbundna träffar med våra representanter i olika arbetsgrupper genomförs under året för kompetensutbildning och utvärdering.
 
Vi fortsätter att inbjuda till aktuella teman med föreläsare vid våra ordförandemöten.
 
34 medlemsföreningar finns under det gemensamma paraplyet med nära 13.000 enskilda medlemmar. Vi vill understryka vikten för föreningarna att de så långt som möjligt deltar på våra ordförandemöten, så som våra stadgar ger antydan om.

Styrelsen för Funktionsrätt Gävleborg