Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Verksamhetsplan 2017

HSO Gävleborgs mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov respekteras
och är lika mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar en tillgång.
 
Vår verksamhet ska inriktas på god kommunikation och samverkan med samhällets olika myndig-heter och parter. Vi ska kunna representera våra föreningars medlemmar övergripande genom att ha kunniga personer i arbetsgrupper på olika samhällsområden. Påverkansarbetet gentemot våra
politiker och beslutsfattare är en grundpelare i vår strävan att forma det jämlika samhället.
 
HSO Gävleborg ska kännetecknas som en paraplyorganisation i regionen som vill ta tillvara de resurser våra medlemmar utgör. Vi ska fortbilda våra representanter för att statuera med goda och medvetna företrädare för funktionshinder-
rörelsen i övergripande frågor. HSO Gävleborg består av medlemsföreningar som genom vald styrelse planerar och verkställer både intern och externverksamhet. Till styrelsens förfogande finns ett kansli bemannat med en ombudsman
och en kanslist.
Paraplyorganisationens styrelse består av en ordförande och nio ordinarie ledamöter, varav två är adjungerade, samt tre ersättare. Ersättarna har alltid närvaroplikt. HSO Gävleborgs valberedning, som utgörs av tre personer och är valda på ett år, har en nyckelroll i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste uppdragen i föreningslivet, att finna kandidater till styrelsearbetet. De ska ha ambitionen att kombinera en bred kompetens som kompletteras inom en styrelse där man har förmågan att se till allas intressen.
 
Minst sex möten och en arbetsdag för styrelsens ledamöter kommer att hållas under året för planering och beslut kring aktualiteter. Brukligt är också att paraplyorganisationen har ett ordförandemöte utöver årsmötet på våren och ytterligare två ordförandemöten på hösten.
 
HSO finns representerat i olika samhällsorgan med ledamöter. Inom Region Gävleborg är en av de tre nämnderna hälso-
och sjukvård, där finns ett Handikappråd som är en organisation för överlägg-ningar, samråd och ömsesidig information
på länsplanet mellan företrädare för funktionshinder-
rörelsen och regionens politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Rådet lyder under förkortningen LHR.
Hälso- och sjukvårdsfrågor lyfts även i den ”centrala samverkansgruppen för frågor om funktionsned-sättning” som mera fungerar som ett brukarråd med valda ledamöter från funktionshinderrörelsen. Där bjuds ansvariga tjänstemän såsom divisionschefer, verksamhetsutvecklare, projektledare med flera in till diskussioner kring aktuella och övergripande frågor gällande funktionsnedsättningar. Gruppen har över tid fått en mer betydande och omfattande funktion, att ofta tillsammans med andra särskilt tillfrågade nyckelpersoner från funktionshinderrörelsen, ingå i tillfälliga arbetsgrupper
kring aktuella projekt inom regionen som rör personer med funktionsnedsättningar. Här efterfrågas spetskompetens
utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Exempel på det är projekt förutveckling av verksamheter som rehabilitering, habilitering, flerfunktionshinder och osteoporos.
 
En annan aktör inom Region Gävleborg är X-trafik som står för den kollektiva trafikförsörjningen i länet och som även är huvudman för sjukresor. Dialogen mellan HSO och X-trafik har sedan några år varit kontinuerlig och vi blir ofta en rådgivande part i frågor som rör funktionsnedsättning i den kollektiva trafiken. Det kan handla om hörslingor på bussar, bemötandefrågor, väntrumsmiljö vid sjukresor med mera. Vi ser exempel där vi har blivit lyssnade på och förändringar / förbättringar har gjorts i enlighet med våra åsikter och förslag. 
Lika viktigt för oss är, att skapa goda relationer med våra folkvalda politiker från regionen, både på lokal- och regionnivå. Där finns möjlighet att kunna påverka från gräsrotsnivå. Det verktyget använder vi oss av och bjuder in regionpolitikerna
till återkommande dialogmöten mellan mandat- perioderna för att lyfta funktionshinderperspektivet i politiken.
 
Försäkringskassans samverkan med funktionshinderrörelsen består av möten med utbyte av aktuell information som berör våra medlemmar. Här har också omorganisation och stora förändringar skett. Arbetsförmedlingen ingår med representant
i vår samverkan med kassan, vilket vi tror ger alla parter goda påverkansmöjligheter i respektive samhällsinsatser.
 
Regelbundna träffar med våra representanter i olika arbetsgrupper genomförs under året för kompetensutbildning och utvärdering.
 
År 2017 är speciellt för Gävleborg. Vår organisation firar 50 år, vilket kommer att uppmärksammas i anslutning till årsmötet den 30 maj.
 
Vi fortsätter att inbjuda till aktuella teman med föreläsare vid våra ordförandemöten.
 
Vi vill att det ska märkas att HSO utgörs av dess anslutna medlemsföreningar, som från 1 januari 2017 utökats med ytterligare två föreningar. 33 medlemsföreningar finns nu under det gemensamma paraplyet. Vi måste också understryka vikten för föreningarna att de så långt som möjligt deltar på våra ordförandemöten, så som stadgarna också säger.

Styrelsen för HSO Gävleborg