Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Verksamhetsplan 2016

HSO Gävleborgs mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov respekteras och är lika mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar en tillgång.

Vår verksamhet ska inriktas på god kommunikation och samverkan med samhällets olika myndigheter och parter. Vi ska kunna representera våra föreningars medlemmar övergripande genom att ha kunniga personer i arbetsgrupper på olika samhällsområden. Påverkansarbetet gentemot våra politiker och beslutsfattare är en grundpelare i vår strävan att forma det jämlika samhället.

HSO Gävleborg ska kännetecknas som en paraplyorganisation i regionen som vill ta tillvara de resurser våra medlemmar utgör. Vi ska fortbilda våra representanter för att statuera med goda och medvetna företrädare för funktionshinderrörelsen i övergripande frågor. HSO Gävleborg består av medlemsföreningar som genom vald styrelse planerar och verkställer både intern och extern verksamhet. Till styrelsens förfogande finns ett kansli bemannat med en ombudsman och en kanslist.
Paraplyorganisationens styrelse består av nio ordinarie ledamöter, varav två är adjungerade, samt tre ersättare. Ersättarna har alltid närvaroplikt. HSO Gävleborgs valberedning, som utgörs av tre personer valda på ett år, har en nyckelroll i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste uppdragen i föreningslivet, att finna kandidater till styrelsearbetet. De ska finna en bred kompetens som kompletteras inom en styrelse där man har förmågan att se till allas intressen.

Minst sex möten och en arbetsdag för styrelsens ledamöter kommer att hållas under året för planering och beslut kring aktualiteter. Brukligt är också att samarbetsorganet har ett ordförandemöte utöver årsmötet på våren och ytterligare två ordförandemöten på hösten.

HSO finns representerat i olika samhällsorgan med ledamöter. Inom Region Gävleborg är en av de tre nämnderna hälso- och sjukvård, där finns ett Handikappråd som är en organisation för överlägg-ningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för funktionshinderrörelsen och regionens politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Rådet lyder under förkortningen LHR.

Hälso- och sjukvårdsfrågor lyfts även i den ”centrala samverkansgruppen för frågor om funktionsned-sättning” som mera fungerar som ett brukarråd med valda ledamöter från funktionshinderrörelsen. Där bjuds ansvariga tjänstemän såsom divisionschefer, verksamhetsutvecklare, projektledare med flera in till diskussioner kring aktuella och övergripande frågor gällande funktionsnedsättningar. Gruppen har över tid fått en mer betydande och omfattande funktion, att ofta tillsammans med andra särskilt tillfrågade nyckelpersoner från funktionshinderrörelsen, ingå i tillfälliga arbetsgrupper kring aktuella projekt inom regionen som rör personer med funktionsnedsättningar. Här efterfrågas spetskompetens utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Exempel på det är projekt för utveckling av verksamheter som rehabilitering, habilitering, flerfunktionshinder och osteoporos.

En annan aktör inom Region Gävleborg är X-trafik som står för den kollektiva trafiken i länet och som även är huvudman för sjukresor. Dialogen mellan HSO och X-trafik har sedan några år varit kontinuerlig och vi blir ofta en rådgivande part i frågor som rör funktionsnedsättning i den kollektiva trafiken. Det kan handla om hörslingor på bussar, bemötandefrågor, väntrumsmiljö vid sjukresor med mera. Vi ser exempel där vi har blivit lyssnade på och förändringar / förbättringar har gjorts i enlighet med våra åsikter och förslag.

Lika viktigt för oss är, att skapa goda relationer med våra folkvalda politiker från regionen, både på lokal- och regionnivå. Där finns möjlighet att kunna påverka från gräsrotsnivå. Det verktyget använder vi oss av och bjuder in regionpolitikerna till återkommande dialogmöten mellan mandat perioderna för att lyfta funktionshinderperspektivet i politiken.

Försäkringskassans samverkan med funktionshinderrörelsen består av möten med utbyte av aktuell information som berör våra medlemmar. Här har också omorganisation och stora förändringar skett. Arbetsförmedlingen ingår med representant i vår samverkan med kassan, vilket vi tror ger alla parter goda påverkansmöjligheter i respektive samhällsinsatser.

Regelbundna träffar med våra representanter i olika arbetsgrupper genomförs under året för kompetensutbildning och utvärdering.

År 2016 kommer med både gamla och nya utmaningar. Vi fortsätter att skapa intressanta och aktuella temadagar. I april genomförs en temadag om Patientens rättsliga ställning med utgångspunkt från den aktuella Patientlagen och föregångare till den. Föreläsningen sker i samarrangemang med Institutet för Medicinsk Rätt AB – IMR – som är ett informations- och utbildningsföretag inom medicinsk rätt. Därifrån medverkar Ulf Fröberg, chefsjurist.

Vi kommer att få presenterat av våra HSO-representanter det senaste som rapporterats vid LIF flerlänskonferens som hölls hösten 2015. Temat på presentation är ”Mediciner och ordnat införande”.

Ordförandemötet i september kommer att ha temat ”E-hälsa – journal på nätet”. Per-Arne Brattemo, Region Gävleborg, kommer att presentera projektet närmare.

Vi vill att det ska märkas att HSO utgörs av dess anslutna medlemsföreningar. Det är föreningarnas gemensamma organisation. Under året har också styrelsen för avsikt att möta medlemsföreningarna i omgångar för att få färsk presentation av deras verksamheter och aktiviteter, lära känna företrädare (det blir främst länsordförande som inbjuds till mötet) för specifik förening. Tanken är att HSO Gävleborg ska få fördjupad insikt om medlemsföreningarna och kunna ta tillvara intressen. Vi vill hjälpa till att fortplanta det föreningsarbete som inte enbart är hjärtefrågor utan som kan gagna fler föreningar, det vill säga övergripande frågor. Det är tillsammans vi måste föra de övergripande funktionshindersfrågorna och då är det viktigt att vi arbetar tillsammans i rätt riktning och har förståelsen och förtroendet för varandra. Vi måste också understryka vikten för föreningarna att de så långt som möjligt deltar på våra ordförandemöten, så som stadgarna också säger.

Styrelsen för HSO Gävleborg