Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Verksamhetsplan 2015

HSO Gävleborgs mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov respekteras och är lika mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar en tillgång.

Vår verksamhet ska inriktas på god kommunikation och samverkan med samhällets olika myndigheter och parter. Vi ska kunna representera våra föreningars medlemmar övergripande genom att ha kunniga personer i arbetsgrupper på olika samhällsområden. Påverkansarbetet gentemot våra politiker och beslutsfattare är en grundpelare i vår strävan att forma det jämlika samhället.

HSO Gävleborg ska kännetecknas som en paraplyorganisation i länet som vill ta tillvara de resurser våra medlemmar utgör. Vi ska fortbilda våra representanter för att statuera med goda och medvetna företrädare för funktionshinderrörelsen i övergripande frågor. HSO Gävleborg består av medlemsföreningar som genom vald styrelse planerar och verkställer både intern och extern verksamhet. Till styrelsens förfogande finns ett kansli bemannat med en ombudsman och en kanslist.
Paraplyorganisationens styrelse består av nio ordinarie ledamöter, varav två är adjungerade, samt tre ersättare. Ersättarna har alltid närvaroplikt. HSO Gävleborgs valberedning, som utgörs av tre personer valda på ett år, har en nyckelroll i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste uppdragen i föreningslivet, att finna kandidater till styrelsearbetet. De ska finna en bred kompetens som kompletteras inom en styrelse där man har förmågan att se till allas intressen.

Minst sex möten och en arbetsdag för styrelsens ledamöter kommer att hållas under året för planering och beslut kring aktualiteter. Brukligt är också att samarbetsorganet har ett ordförandemöte utöver årsmötet på våren och ytterligare två ordförandemöten på hösten.

HSO finns representerat i olika samhällsorgan med ledamöter. Från 1 januari 2015 ombildas Landstinget Gävleborg och Regionförbundet Gävleborg till en regionkommun, kallat Region Gävleborg. Ansvarsområdena kommer att utökas inom samorganisationen och kommer att fördelas under nämnder med utsedda direktörer. Den politiska sammansättningen består mandatperioden ut.

En av de tre nämnderna är hälso- och sjukvård, där finns ett Handikappråd som är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för funktionshinderrörelsen och landstingets politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Rådet lyder under förkortningen LHR.
 
Hälso- och sjukvårdsfrågor lyfts även i den ”centrala samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning” som mera fungerar som ett brukarråd med valda ledamöter från funktionshinderrörelsen. Där bjuds ansvariga tjänstemän såsom divisionschefer, verksamhetsutvecklare med flera in till diskussioner kring aktuella övergripande frågor gällande funktionshinder. Hjälpmedelsfrågor tas också i denna grupp.

Lika viktigt för oss är, att skapa goda relationer med våra folkvalda politiker från länet både på riks- och länsnivå. Där finns vår möjlighet att kunna påverka från gräsrotsnivå. Det verktyget har vi blivit bättre på att använda och vi bjuder in politikerna till återkommande dialogmöten mellan mandatperioderna för att lyfta våra frågor.

2015 kan bli ett händelserikt år. Handikappförbunden centralt har i år sin tredje kongress, där HSO Gävleborg aktivt deltar med skriven motion om bevarandet av den utarbetade verktygslåda under valåret 2014. Den är omarbetad och utvecklad till att vara ett verktyg i våra påverkansarbeten ute i landet. Den finns att tillgå på Handikappförbundens hemsida. Vi inom HSO Gävleborg vill i fortsättningen kunna använda oss av verktygslådan.

I det sammanhanget, kan vi också meddela att vår egen hemsida byter utseende helt och hållet, till att bli mer attraktiv och tekniskt utvecklad, tror vi. Det arbetas för fullt med sidans innehåll från kansliet tillsammans med ett it-företag.

Försäkringskassans samverkan med funktionshinderrörelsen består av möten med utbyte av aktuell information som berör våra medlemmar. Här kommer också omorganisation och stora förändringar att ske under kommande år. Vi kommer bland annat att även kunna ha en mer naturlig kontakt och samverkan med Arbetsförmedlingen i detta sammanhang. Arbetsförmedlingen ingår med representant i vår samverkan med kassan, vilket vi tror ger alla parter framöver goda påverkansmöjligheter i respektive samhällsinsatser.

Regelbundna träffar med våra representanter i olika arbetsgrupper genomförs under året för kompetensutbildning och utvärdering.

En av våra förutsättningar för att kunna skapa intressanta och aktuella temadagar, är att hålla kontakten med och få en översyn av länets lokala funktionshinderpolitiska arbete i våra 10 kommuner. En samlad funktionshinderrörelse är ett av våra mål och det måste även gälla att vi finns samlade inom länet och kan utbyta erfarenheter och jämföra de kommunala insatserna.
HSO Gävleborgs samarbete med LIF, de forskande läkemedelsföretagen, kvarstår. Nu finns webbaserade utbildningssatsningar, såsom Medicinsk Grundutbildning och att ta del av på www.lif.se Under året vill HSO Gävleborg försöka få en start på en tredje omgång Medicinsk Grundutbildning, denna gång med hjälp av den webbaserade versionen, men också med föreläsare som vi kan bjuda in. En sådan utbildning spånas kring och vi hoppas kunna genomföra det.
Förutom att följa LIF genom pressmeddelanden och annan information, så finns vi alltid representerade vid LIF:s flerlänsmöten som genomförs varje vår och höst.

Satsningen på ett förverkligande av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Vi får fördjupade kunskaper genom att engagera duktiga föreläsare, såsom våra egna FN-ambassadörer och jurist Annika Jyrwall Åkerberg.
 
Vi kommer också att aktivt fortsätta göra uppföljning kring hjälpmedelsfrågor i vårt län.
  
Styrelsen för HSO Gävleborg