Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Stadgar

§1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR FUNKTIONSRÄTTSFÖRENINGARNAS SAMARBETE
Vi arbetar tillsammans inom funktionsrättsrörelsen utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och alla människors lika rätt.
Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och skilda förutsättningar.

Funktionsrätt innebär
att                    fullt ut få delta i samhällslivet tillsammans med andra
att                    kunna leva ett gott liv som dock inte utesluter svårigheter och motgångar men innefattar stöd och hjälp
                          när man befinner sig i en utsatt situation
att                    själv få bestämma över sitt liv

Vårt mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor.
Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov respekteras och är lika
mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar en resurs.
 
§ 2. SAMARBETSORGANETS NAMN, ÄNDAMÅL M.M.
Mom. 1. Namn
Organisationens namn är Funktionsrätt Gävleborg.

Mom. 2. Syfte, mål och uppgift
Funktionsrätt Gävleborg består av länstäckande funktionsrättsföreningar. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Härigenom samarbetar medlemsföreningarna och lämnar varandra stöd. Till grund för samarbetet skall
dessa stadgar ligga.

Mom. 3. Funktionsrättsbegreppet
Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på
mänskliga rättigheter. De förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 
Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till själv-
bestämmande och full delaktighet.
Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en
person.
Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.
Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsned-sättning och oavsett vilka
hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett
fungerande arbetsliv och så vidare.
Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.
Genom medlemskap i samarbetsorganet ansluter sig föreningen till i dessa stadgar angivet funktionsrättsbegrepp.
 
§ 3. MEDLEMSKAP
Mom. 1. Medlemskapsvillkor
Medlemskap kan beviljas länstäckande funktionsrättsföreningar vars ändamål står i överensstämmelse med dessa
stadgar. Regionförening kan beviljas medlemskap om den har medlemmar boende i länet och någon av dessa har
utsetts till kontaktombud för att före-träda regionföreningen i Funktionsrätt Gävleborgs verksamhet. Medlemskapet förutsätter att föreningen aktivt, i den mån möjlighet finns, deltar i samarbetsorganets ordförande-möten för att övergripande och gemensamma frågor skall kunna tillvaratas och lyftas fram i det intressepolitiska arbetet.

Föreningen skall ansluta sig till samt uppfylla följande villkor i § 3 mom. 1:
1) att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av ledamöterna i styrelse och andra beslutande
     församlingar. I detta avseende jämställs
a) närstående till barn med funktionsnedsättningar samt
b) närstående till vuxna, som på grund av sina funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att kunna tillvarata sina
     rättigheter i samhället
2) att vara representativ för den funktionshindersgrupp den företräder
3) att ha en demokratisk uppbyggnad
4) att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla, som uppfyller föreningarnas medlemsvillkor

Mom.2. Ansökningshandlingar
Organisation som söker inträde skall skriftligt deklarera att man ansluter sig till samarbets-organets syfte, mål och
uppgift. Organisation som söker inträde skall redovisa verksamhetsplan, stadgar samt verksamhets- och ekonomisk berättelse för det senaste året. Ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december året innan årsmötet.

Mom. 3. Beslut om medlemskap
Årsmötet beslutar om medlemskap. Medlemskapet gäller vid efterföljande årsskifte, från och med 1 januari.

Mom. 4. Redovisning av verksamhet
Medlemsförening skall för varje verksamhetsår överlämna följande handlingar till Funktionsrätt Gävleborg:
·       aktuell styrelselista med kompletta kontaktuppgifter till ledamöterna
·       verksamhetsberättelse
·       ekonomiskt bokslut
·       undertecknad revisionsberättelse
·       uppgifter om medlemsantal
 
Handlingarna överlämnas i samband med att ansökan om organisationsbidrag görs på angiven blankett varje höst.

Mom. 5. Medlemsavgifter
Medlemsföreningen erlägger avgifter i enlighet med beslut, som fattas av årsmötet.
 
§ 4. ORGANISATION
Funktionsrätt Gävleborgs beslutande forum är:
- årsmötet
- ordförandemöten
- styrelsen
Styrelsen bör till sitt förfogande ha ett kansli för beredning och verkställighet av styrelsens ärenden.

§ 5. ÅRSMÖTET
Mom. 1. Årsmötets status
Årsmötet
- är samarbetsorganets högsta beslutande organ.
- utgörs av medlemsföreningarnas ordförande samt samarbetsorganets ordförande. Föreningarna har möjlighet
   att utse en ersättare för sin ordförande. Ersättaren skall vara ledamot i medlemsföreningens styrelse.
- har inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild förening om föreningen motsätter sig detta, så kallade kärnfrågor.

Mom. 2. Yttrande- och förslagsrätt
Samarbetsorganets
- övriga styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
- revisorer har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller samarbetsorganets ekonomi och förvaltning.
Årsmötet har rätt att ge en person yttranderätt i viss fråga eller för hela mötet.

Mom. 3. Tid för årsmötet
Årsmöte hålls varje år före maj mån­ads utgång på tid som föregående årsmöte beslutat eller hänvisat till beslut om
på höstens första ordförandemöte. Genom detta beslut har föreningarna kallats till nästa årsmöte.
 
Mom. 4. Extra årsmöte
Extra årsmöte kallas för behandling av särskilda frågor om
- styrelsen beslutar så eller
- en tredjedel av föreningarna begär det.
Extra årsmöte skall hållas senast två månader efter beslutet. Endast frågor som föranlett det extra årsmötet får
behandlas. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Mom. 5. Rätt att väcka förslag
Årsmötet behandlar styrelsens förslag samt motioner från medlemsföreningarna. Motion skall ha inkommit till kansliet
för beredning enligt utsatt senaste datum av valberedningen i utsänt nomineringsbrev till föreningarna. Nominerings-
brev skickas ut i januari månad.
 
Mom. 6. Handlingar till årsmötet
Handlingar, som skall behandlas på årsmötet, ska sändas till ombud och medlemsföreningar senast två veckor före mötet.
 
Mom. 7. Årsmötets dagordning
Årsmötet skall på sin dagordning behandla:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av presidium
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av dag­ordning
5. Behandling av
a) verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
b) ekonomisk berättelse för föregående kalenderår
6. Behandling av revisorernas berättelse för föregående kalenderår
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om
a) arvode till styrelse, revisorer och valberedning
b) förlorad arbetsförtjänst till styrelse
c) reseersättning
9. Ansökan om medlemskap 
10. Behandling av motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
12. Beslut om
a) medlemsavgift för nästa kalenderår
b) rambudget för innevarande år
13. Val av styrelse:
a) en ordförande för två år
b) sex ordinarie ledamöter för två år, varav tre ledamöter väljs år ett och tre ledamöter väljs år två.
c) Val av tre ersättare för ett år
14. Val av revisorer
a) en ordinarie revisor väljs år ett och en ordinarie revisor väljs år två
b) en revisorsersättare väljs år ett och en revisorsersättare väljs år två
15. Val av valberedning för ett år, minst tre personer varav en är sammankallande
16. Tid och plats för årsmöte nästkommande år
 
Mom. 8. Rätt att delegera beslutanderätt
Årsmötet har rätt att delegera sin beslutanderätt till ordförandemötet utom vad gäller punkterna 5 - 8, 11 - 14. Ett ordförandemöte kan dock förrätta fyllnadsval om någon av årsmötet vald post blir ledig under året.
Om årsmötet inte kunnat fatta beslut på ovan nämnda punkter kan endast ett extra årsmöte fatta beslut i årsmötets ställe.

Mom. 9. Årsmötets beslutsregler
För alla beslut (utom upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes
av styrelsens ordförande utom vid val då lottning avgör. Val skall ske slutet om någon begär det.

§ 6. ORDFÖRANDEMÖTE
Mom. 1. Ordförandemötets status
Ordförandemötet är mellan årsmötena samarbetsorganets högsta beslutande organ i frågor gällande funktionsrätt.
Mötets arbete skall främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna, samt på övergripande
och framtidsinriktade frågor.

Mom. 2. Sammansättning
Ordförandemötet består av medlemsföreningarnas ordförande samt av samarbetsorganets ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för sin ordförande, ersättaren skall vara ledamot i
den egna föreningens styrelse. Samarbetsorganets ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ordförande vid ordförandemötet.

Medlemsorganisation som spänner över flera län inklusive Gävleborg representeras av sitt kontaktombud eller ersättare
för denne.

Mom. 3. Beslut av ordförandemötet
Ordförandemötet har rätt att fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma intressepolitiska frågor. Mötet har
dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör enskild förening, om föreningen motsätter sig detta, så. kallade kärnfrågor.

Mom. 4. Yttrande, förslag och rösträtt
Föreningarnas representanter samt styrelsens ordinarie och tjänstgörande ersättare har yttrande- förslags- och rösträtt. Ordförandemötet kan ge annan person yttranderätt i viss fråga eller för hela sammanträdet.

Mom. 5. Antal sammanträden
Ordförandemötet sammanträder minst två gånger per år på styrelsens kallelse.
Kallelse skall vara ledamöterna tillhanda minst två veckor före sammanträdet.
Handlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Mom. 6. Ordförandemötets beslutsregler
För alla beslut samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av styrelsens ordförande utom vid val då lottning avgör. Val ska ske slutet om någon begär det.
 
§ 7. STYRELSEN
Mom. 1. Styrelsens status
- är samarbetsorganets verkställande organ, samt beredande organ till årsmötet.
- ansvarar inför årsmötet för samarbetsorganets förvaltning och ekonomi.
- leder samarbetsorganets löpande verksamhet och får inom de ramar som årsmötet    
  beslutar, fatta behövliga beslut och företräda samarbetsorganet.

Mom. 2. Antal ledamöter m.m.
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra men högst sex ledamöter och tre ersättare. Antalet skall vara udda ordförande inräknad. Ersättarna kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör om ledamot är frånvarande.
Ersättarna inträder i den ordning de valts.

Mom. 3. Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dessa ledamöter, eller ersättarna är närvarande.

Mom. 4. Antal sammanträden
Styrelsen har minst sex sammanträden per år. Ordföranden eller en majoritet i styrelsen kan besluta om att kalla till
extra sammanträde.

Mom. 5. Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare och utfärdar bestämmelser för dessa.
Till sekreterare eller kassör kan även en anställd adjungeras.

§ 8. RÄKENSKAPER OCH REVISION
Samarbetsorganets räkenskaper förs per kalenderår och skall jämte bokslut före 15 april varje år överlämnas till
revisorerna för granskning. Dessa lämnar sin revisionsberättelse i sådan tid att revisorernas berättelse kan sändas ut i stadgeenlig tid.
För granskning av samarbetsorganets förvaltning väljer årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.
Styrelsen utser, vid behov, i samråd med de förtroendevalda revisorerna en auktoriserad revisor.

De förtroendevalda revisorernas huvudsakliga uppgift är att genomföra sakrevision av samarbetsorganets verksamhet
och skall ägna särskild omsorg om granskningen av effektivitet och måluppfyllelse i samarbetsorganets verksamhet.

§ 9. STADGAR
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmötet.

§ 10. FUNKTIONSRÄTT SVERIGES KONGRESS
Mom. 1. Kongress
Funktionsrätt Sveriges kongress hålls vart annat år före maj månads utgång.

Mom. 2. Deltagande
Samarbetsorgan på läns- och regional nivå där minst två tredjedelar av medlemsorganisationerna är distrikts- eller regionföreningar i Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer har rätt att deltaga med en representant, i första hand förtroendevald, till kongressen. Länets representant bör vara medlem i någon av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. För att räknas som länsrepresentant skall representanten visa en fullmakt från länets samarbetsorgan.

Mom. 3. Rätt att ställa motioner till kongressen
Länssamarbetsorganet har rätt att ställa skriftliga motioner, som skall ha kommit till Funktionsrätt Sveriges kansli senast tre månader före kongressen.

Mom. 4. Val av representant till kongressen
Val av representant, som skall representera länssamarbetsorganet vid Funktionsrätt Sveriges kongress fastställs av samarbetsorganets styrelse.

§ 11. UTESLUTNING
Medlemsförening som bryter mot samarbetsorganets stadgar, skadar dess syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna
för medlemskap i § 3 mom. 1 eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 12. UTTRÄDE
Medlemsförening som önskar utträde ur samarbetsorganet anmäler detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Årsmötet beviljar utträde från och med kommande kalenderårsskifte.

§ 13. UPPLÖSNING
Samarbetsorganets upplösning kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

Vid upplösning övertar medlemsföreningarna samarbetsorganets tillgångar och åtaganden.